شرح مطالب موجود در نمونه کارها

  • شماره تلفن کارفرما تنها در شرایط خاص و با همامنگی با کارفرما در اختیار مشتری قرار می گیرد.
  • ادرس سایت هایی که بعنوان نمونه کار ذکر شده تنها در اختیار مشتری قرار می گیرد.(مشروط به نبود محدودیت در قرارداد با کارفرما)
  • در معرفی نمونه کارها قیمت ذکر نمی شود.